Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Kancelaria Adwokacka Adwokat Oliwia Czulińska-Kowalska tel. 501 420 560

 2. Będę przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 ze zm.).
  Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

 3. Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, a także podmiotom, w zakresie usług księgowych i informatycznych, z którymi zawarto pisemne umowy powierzenia.

 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

 9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.